Gwarancja

Warunki Europejskiej Gwarancji

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakupienie produktu importowanego przez Sony Europe B.V. (Sp. z o.o.), Oddział w Polsce, i wyrażamy nadzieję, że przyniesie on Ci wiele zadowolenia.

Gratulujemy trafnego wyboru i gwarantujemy sprawne działanie produktu zgodnie z warunkami techniczno – eksploatacyjnymi, opisanymi w instrukcji obsługi.

W przypadku konieczności skorzystania z usług serwisu gwarancyjnego, prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą, przedstawicielem Sony Europe B.V. w Polsce (dane kontaktowe zostały wskazane na końcu niniejszych Warunków Gwarancji) bądź Autoryzowanym Centrum Serwisowym (ACS) na terenie Europejskiej Strefy Ekonomicznej (EEA) i krajów wymienionych w niniejszej karcie gwarancyjnej lub dołączonych ulotkach (Obszar Gwarancji).

W celu uzyskania danych najbliższego Autoryzowanego Centrum Serwisowego prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem Sony Europe B.V. w Polsce (dane kontaktowe zostały wskazane na końcu niniejszych Warunków Gwarancji). Dla uniknięcia niedogodności prosimy o wcześniejsze, przed skorzystaniem z pomocy serwisu, dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi załączoną do zakupionego produktu.

Twoja gwarancja

Niniejsza gwarancja dotyczy produktu Sony, do którego ją dołączono w momencie zakupu, pod warunkiem że zakupu dokonano w Obszarze Gwarancyjnym.

Sony udziela gwarancji jakości oraz zapewnia, że produkt wolny jest od wad materiałowych i produkcyjnych od dnia zakupu przez okres:

 • JEDNEGO ROKU dla kategorii WALKMAN
 • DWÓCH LAT dla pozostałych kategorii produktów

Dane lokalnego przedstawicielstwa Sony, który będzie realizować serwis gwarancyjny i będzie respektować niniejszą Gwarancję na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w końcowej części niniejszego dokumentu.

Jeśli w okresie gwarancyjnym (liczonym od daty kupna) ujawnią się wady produktu wynikające z defektu zastosowanych materiałów lub nieprawidłowego wykonania, Sony lub ACS w obszarze gwarancyjnym dokona bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub jego uszkodzonych części w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa albo wymagałaby nadmiernych kosztów, w oparciu o warunki zamieszczone poniżej.

Sony i ACS zastrzegają sobie prawo do wymiany uszkodzonych części produktu, całego produktu lub jego części na nowy lub odnowiony. Wszystkie wymienione części i produkty stają się własnością Sony.

Warunki:

 1. Gwarancja będzie respektowana wyłącznie z dowodem zakupu albo rachunkiem (w miarę możliwości zawierającym datę zakupu, model produktu i nazwę sprzedawcy/dealera – dowodem zakupu może być w szczególności paragon lub faktura VAT) oraz z reklamowanym produktem dostarczonym w okresie gwarancyjnym. Sony i ACS zastrzegają sobie prawo do odmowy realizacji bezpłatnego serwisu gwarancyjnego zgodnie z niniejszą gwarancją w przypadku braku dokumentów, o których mowa powyżej w zdaniu poprzedzającym, lub jeśli informacje w nich zawarte są niekompletne albo nieczytelne. Gwarancja nie będzie respektowana, gdy nazwa modelu lub numer seryjny umieszczony na produkcie zostały zmienione, zmazane, usunięte lub zatarte.
 2. W przypadku uzasadnionej reklamacji, gwarant wykona obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji w postaci bezpłatnej naprawy lub wymiany wadliwego produktu lub jego uszkodzonych części w terminie 30 dni liczonym od dnia otrzymania takiej reklamacji.
 3. W przypadku wymiany produktu na wolny od wad bądź dokonania istotnej naprawy produktu lub jego elementów, termin gwarancji biegnie na nowo odpowiednio od chwili dostarczenia produktu wolnego od wad lub zwrócenia naprawionego produktu. Jeżeli wymianie uległ wyłącznie element produktu, bieg terminu gwarancji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dotyczy wyłącznie tego wymienionego elementu. W innych wypadkach, w szczególności gdy została dokonana nieistotna naprawa produktu, termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.
 4. Aby uniknąć zniszczenia lub utraty/wymazania nośników informacji lub akcesoriów, należy usunąć je przed oddaniem produktu do naprawy gwarancyjnej.
 5. Niniejsza gwarancja nie obejmuje ryzyka przypadkowej utraty lub zniszczenia produktu związanych z transportem produktu do firmy Sony lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego w przypadku gdy kupujący/konsument organizuje samodzielnie transport.
 6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
  a) okresowych przeglądów technicznych;
  b) elementów zużywalnych lub podlegających wyczerpaniu (takich jak nieładowane baterie, wkłady drukujące, igły, żarówki itp.);
  c) uszkodzeń i awarii spowodowanych włączaniem, użytkowaniem lub obchodzeniem się z produktem w sposób odbiegający od normalnych osobistych lub domowych zastosowań;
  d) uszkodzeń produktu będących następstwem:
  i. używania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, czyli:
  - używania, którego skutkiem jest uszkodzenie fizyczne, estetyczne lub uszkodzenie powierzchni produktu lub jego modyfikacje, lub uszkodzenie wyświetlaczy ciekłokrystaliczych,
  - nieudanej instalacji lub nieużytkowania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i według instrukcji Sony dotyczących instalacji lub użytkowania,
  - nieserwisowania produktu zgodnie z instrukcjami Sony dotyczącymi prawidłowego serwisowania,
  - instalacji produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi i sprzeczny ze standardami bezpieczeństwa obowiązującymi w kraju, gdzie produkt jest używany;
  ii. zarażenia wirusem lub użytkowania produktu z oprogramowaniem innym niż dostarczone z produktem lub oprogramowaniem nieprawidłowo zainstalowanym;
  iii. stanu lub defektów systemów, z którymi używany jest ten produkt lub w których skład wchodzi, z wyjątkiem innych produktów Sony przeznaczonych do użytku z niniejszym produktem;
  iv. użytkowania produktu z akcesoriami, urządzeniami peryferyjnymi i innymi produktami typu, stanu i standardu innego niż zalecany przez Sony;
  v. napraw przeprowadzanych przez osoby niebędące pracownikami Sony lub Autoryzowanych Centrów Serwisowych;
  vi. zmian i przeróbek bez uprzedniej zgody Sony, takich jak:
  - zwiększania parametrów produktu do wartości większych niż podane w instrukcji obsługi,
  - modyfikacji produktu mających na celu dostosowanie go do krajowych lub lokalnych technicznych standardów bezpieczeństwa krajów innych niż te, dla których go fabrycznie zaprojektowano i wyprodukowano;
  vii. zaniedbania;
  viii. wypadków, pożaru, działania cieczy lub wilgoci, chemikaliów i innych substancji, powodzi, wibracji, nadmiernego gorąca, nieprawidłowej wentylacji, wahań napięcia sieci zasilającej, podłączenia nadmiernego lub nieprawidłowego napięcia, promieniowania, wyładowań elektrycznych łącznie z błyskawicami oraz działania jakichkolwiek sił zewnętrznych i uderzeń.
  e) Gwarancja obejmuje wyłącznie sprzętowe podzespoły produktu. Nie obejmuje zaś oprogramowania (Sony lub innego), dla którego zawarto umowę z klientem lub oddzielną umowę gwarancyjną lub które podlega wyłączeniu, lub które takim umowom powinno podlegać.

Wyłączenia i ograniczenia

Jedynym zobowiązaniem Sony jest naprawa lub wymiana produktów, zgodnie z treścią warunków niniejszej Gwarancji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje jakości urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, oprogramowania, niezależnie od tego, czy zostały dołączone do produktu lub umieszczone w jego opakowaniu, w tym też oprogramowania zintegrowanego, w szczególności, lecz niewyłącznie, ich wydajności, dokładności, niezawodności, przydatności do konkretnego zastosowania albo innych.

Twoje prawa statutowe

Konsumenci mają prawne (statutowe) prawa według obowiązujących przepisów krajowych dotyczących sprzedaży produktów konsumenckich.

W przypadku produktów zakupionych do dnia 24 grudnia 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza gwarancja jest udzielana dodatkowo oraz nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176).
W przypadku produktów zakupionych od dnia 25 grudnia 2014 r. Gwarant oświadcza, że niniejsza gwarancja na sprzedany produkt jest udzielana dodatkowo oraz nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na podstawie Kodeksu cywilnego.

Postanowienia dodatkowe:

Niniejsza Gwarancja jest udzielana przez: Sony Europe B.V. spółka prawa holenderskiego z siedzibą w: Hoofddorp, Holandia, adres biura: The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Wielka Brytania, prowadząca działalność gospodarczą w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego: Sony Europe B.V. (sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763518, REGON: 382193856, NIP: 1080022836, telefon kontaktowy: +48 223060694.


Gwarancja Sony [pdf - 126 KB]